Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką (1)

Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką (1)


Tydzień pierwszy

WIARA

Bóg, modlitwa i praca w połączeniu ze sobą pomagają człowiekowi widzieć sens jego życia i trudu (52M)

PONIEDZIAŁEK
Część radosna

1. Zwiastowanie

Wolą Ojca Niebieskiego było, aby Syn Jego nie czuł się samotny na ziemi, ale by miał Matkę. Taka była wola Boga, aby rodzina ludzka nie była samotna. (8C)

2. Nawiedzenie

Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. (16M)

3. Narodzenie

Boże, dzięki Ci za ten czas (...), który mi ofiarowałeś. Za możliwość umocnienia się Tobą i większego jeszcze włączenia Ciebie w moje, nasze sprawy. Niech Imię Twoje będzie błogosławione. (48Z)

4. Ofiarowanie

Ten sam Chrystus, na którego czekano, który przyszedł w pewnym momencie historii, ten sam Chrystus przychodzi i ten sam Chrystus przyjdzie, by dokonać ostatecznego pojednania ludzi z Bogiem. (105M)

5. Znalezienie

Przecież to w końcu jest coś normalnego, że człowiek „odkrywa”, widzi Boga także poza świątynią - tam gdzie mieszka, gdzie pracuje, gdzie wypoczywa. (17M)

WTOREK
Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

Kogo Bóg doświadcza cierpieniem, tego też bardziej kocha. W każdym utrapieniu trzeba szukać woli Bożej. Dlatego w Bogu trzeba szukać spokoju. Najlepiej w cichej modlitwie, w poleceniu wszystkiego, co się czyni, Bogu. Tak już bowiem jest, że każdy cierpi. Nie trzeba więc nigdy się złościć z powodu żadnego cierpienia. (83M)

2. Biczowanie

Nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei. (30M)

3. Cierniem ukoronowanie

Kiedy człowiek podniósł bunt przeciwko swemu Dobroczyńcy [Bogu], cierpienie stało się nieodłącznym towarzyszem człowieka. Cóż bowiem spowodował grzech? Otóż osłabił rozum i osłabił wolę. Odtąd rozum począł się mylić, chcąc odróżnić dobro od zła, wola zaś stała się bardziej skłonna ku złu niż ku dobru. (37M)

4. Dźwiganie krzyża

Jezus mógł sam dźwigać krzyż, ale chciał, by w dziele zbawienia pomagali Mu ludzie. Pomoc, jaką okazuje człowiek Chrystusowi, jest dla nas nauką, że w naszym życiu mamy obowiązek pomagać braciom naszym. (9C)

5. Śmierć

Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. (32M)

ŚRODA
Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

Nie jest łatwo zdecydować się pójść z Chrystusem do Jerozolimy, aby tam cierpieć, być umęczonym, a w końcu ukrzyżowanym. (...) Jeżeli się chce po chrześcijańsku i po Bożemu przeżywać zmartwychwstanie Chrystusa, trzeba pójść przez trud Jerozolimy Chrystusowej. (102M)

2. Wniebowzięcie

Życie powinno być czuwaniem i oczekiwaniem na przyjście Pana. Czuwanie i oczekiwanie nie są tożsame z bezczynnością, nie powinny napawać lękiem. Motywem czujnego życia powinna być nie bojaźń, ale miłość, nie kara za przewinienia, ale nagroda wieczna, nie beztroska, ale świadoma odpowiedzialność, nie doczesność, ale wieczność. A wtedy koniec świata nie będzie zastraszającym widmem, ale kresem wędrówki ludu pielgrzymującego do domu Ojca. (95M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Nie mówmy, że świat jest coraz gorszy, coraz smutniejszy. Jeśli nawet tak jest, to źródła smutku są w nas, a nie gdzie indziej. I źródła radości muszą być w nas. Autentyczna radość to obecność Boga w nas. (84M)

4. Wniebowzięcie

Tylko ten będzie mógł cieszyć się szczęściem w królestwie Bożym, kto tu, na ziemi, jest gotów brać udział w Chrystusowym cierpieniu. (38M)

5. Ukoronowanie

Pamiętamy z lat dziecięcych, że gdy chcieliśmy o coś prosić ojca, najczęściej prosiliśmy matkę. Ją właśnie. Aby się za nami wstawiała. Aby nasze prośby poparła. Niezawodnym przekaźnikiem między nami a Bogiem jest Matka Najświętsza, Matka, która wszystko rozumie. (86M)

CZWARTEK
Część światła

1. Chrzest

Wszyscy przez chrzest zostaliśmy wezwani do osiągnięcia królestwa. Chrystus Król jest Królem serc i dusz ludzkich. Wpływa na nie, a przez to przemienia cały świat. Pozostajemy w królestwie tego potężnego Króla. Trwa ono i po naszej śmierci, gdyż jest królestwem wiecznym. Dziękujmy, że daliśmy się wprowadzić w bramy królestwa Miłości. (86M)

2. Kana

Modlitwa serc udręczonych jest zawsze skuteczna i owocna. (95M)

3. Nauczanie

Źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań. (80M)

4. Tabor

Boże, jak bardzo podobne jest ludzkie życie, szare, trudne, czasami ponure i byłoby często nie do zniesienia, gdyby nie promyki radości, Twojej obecności, znaku, że jesteś z nami, ciągle taki sam, dobry i kochający. (48Z)

5. Eucharystia

Z Chrystusowym Ciałem musimy zawrzeć nierozerwalne przymierze, gdyż ono jest, jak mówi św. Paweł, ziarnem naszej nieśmiertelności i naszego zmartwychwstania. (103M)

PIĄTEK
Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

Po co kres, po co purpura męczeństwa obok żłóbka, a w ogóle - po co cierpienie? (...) Pozostajemy w promieniowaniu tajemnicy. Próbujemy duchowo łączyć się z cierpieniami Chrystusa. (37M)

2. Biczowanie

Musimy pochylić się nad tajemnicą [cierpienia], ale wiemy przynajmniej jedno: ludziom wierzącym łatwiej pojąć (w miarę ludzkich możliwości) sens cierpienia. Bóg, który jest miłością, nie stworzył cierpienia dla człowieka, bo byłoby to zaprzeczeniem Jego samego. (37M)

3. Cierniem ukoronowanie

To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie (...)
Dobre drzewo musi dać dobre owoce. Na drzewie zła muszą wyrosnąć i wyrastają owoce zła. (29M)

4. Dźwiganie krzyża

Nasze cierpienia, nasze krzyże możemy ciągle łączyć z Chrystusem, bo sąd nad Chrystusem trwa. Trwa sąd nad Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa żyją nadal. Zmieniły się metody, ale sam sąd nad Chrystusem trwa. (32M)

5. Śmierć

Miłość i Prawdę można ukrzyżować, ale nie można ich zabić. Na krzyżu Prawda i Miłość odniosły triumf nad złem, nad śmiercią, nad nienawiścią. (48M)

SOBOTA
Część radosna

1. Zwiastowanie

Bóg pokazał, że u Boga wszystko jest możliwe. (22M)

2. Nawiedzenie

Do spotkania z Chrystusem trzeba dojrzewać. Otrzymaliśmy bilet do wiecznej szczęśliwości, do życia z Bogiem. Od nas zależy, czy owego biletu nie zamienimy na puste pragnienia. (86M)

3. Narodzenie

Bóg ciągle zbliża się do człowieka, ciągle na nowo wyciąga rękę w geście miłości i przebaczenia. (93M)

4. Ofiarowanie

Służyć Bogu to szukać najlepszej strony w najgorszym człowieku. (106M)

5. Znalezienie

Bóg daje siłę. Jak łatwo jest znosić przeciwności i przez nie się oczyszczać, gdy jest pewność, że z nami jest Bóg. (49Z).

NIEDZIELA
Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

Do końca z Chrystusem na Jego krzyżowej drodze pozostali najwierniejsi, najodważniejsi; pozostali, bo wierzyli, że On zmartwychwstanie, tak jak to zapowiedział. Pozostali nieliczni, ale ich wiara w to, co mówił Chrystus, spowodowała, że potrafili wiarą swoją zarazić całe pokolenia. Ich głęboka wiara w zmartwychwstanie Chrystusa trzymała ich przy Nim do samego końca. (13C)

2. Wniebowstąpienia

Chrześcijanin nie może zarzucić kotwicy życia na ziemi, bo nie dla ziemi jest powołany do istnienia. (59M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Trzeba umieć czytać wewnątrz widzialności. Znaki czasu chrześcijanin odczytuje zmysłem wiary i dzięki Ewangelii. W historii zawarte są moce zbawcze. (85M)

4. Wniebowzięcie

Naszego miejsca w niebie nikt nam nie odbierze. Najwyżej pozostanie ono puste. (108M)

5. Ukoronowanie

Wśród najwierniejszych [Chrystusowi] była Jego Matka. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni Bożej Matce, że była pod krzyżem swojego Syna, za to, że od początku dziejów naszego narodu jest ciągle pod krzyżem naszego narodu, za to, że dla naszego narodu jest Królową, ale jest jednocześnie i Matką. (...) Dzisiaj potrzebna jest nam Maryja bardziej jako Matka niż jako Królowa. Matka, która pomoże nam rozumieć wiele trudnych spraw, która pomoże nam nie utracić nadziei. (13C)Literatura
Ks. Jerzy Popiełuszko, Myśli wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Zapiski 1980-1984, Editions Spotkania, Paryż 1985.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Cena miłości Ojczyzny, 1984.

Skróty

(nr strony M) - Myśli wyszukane
(nr strony Z) - Zapiski...
(nr strony C) - Cena miłości

W: Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką, eSPe, Kraków 2010 (31-457 Kraków, ul. Meissnera 20).

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 2397/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r.
Ks. bp Jan Szkodoń, Wikariusz Generalny
Ks. Kazimierz Moskala, Notariusz
O. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB, Cenzor