Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką (4)

Tydzień czwarty

WOLNOŚĆ

Niech zadeklarowanie modlitewne naszej sympatii i solidarności z tymi, którzy cierpią, są poniewierani, oszukiwani, niech nasze upominanie się o wolność dla uwięzionych, o przywrócenie do pracy jej pozbawionych, o radosne dzieciństwo dla dzieci, będzie jednocześnie wielkim wołaniem o wolność w Ojczyźnie. O wolność opartą na sprawiedliwości, dobroci i miłości. (29M)

PONIEDZIAŁEK

Część radosna

1. Zwiastowanie

Bóg stworzył człowieka wolnym do tego stopnia, że może on Boga przyjąć lub Go odrzucić. Miłość nie istniałaby, gdybyśmy byli do niej zmuszani. (46M)

2. Nawiedzenie

Szatan będzie umacniał swoje królestwo na ziemi i w naszej Ojczyźnie, królestwo zakłamania, nienawiści i zastraszenia, jeżeli my wszyscy nie będziemy na co dzień stawali się coraz silniejsi Bogiem i Jego łaską. (47M)

3. Narodzenie

Wolność jest darem Boga samego. Jest rzeczywistością, którą Bóg wszczepił w człowieka, stwarzając go na swój obraz i swoje podobieństwo. (45M)

4. Ofiarowania

Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Ona jest szczególnym znakiem obrazu Bożego w człowieku. Ona została nam ofiarowana przez Boga. Ofiarowana nie tylko nam, ale i naszym braciom. (...) Zachować godność człowieka, godność dziecka Bożego, to żyć bez zakłamania. (31C)

5. Znalezienie

Służyć Bogu to wytrwale bronić pokrzywdzonych i poniżonych, w pokrzywdzonych budzić i rozpłomieniać nadzieję (107M).

WTOREK

Część bolesna

1. Modlitwa w Ogójcu

Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś więcej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni. (43M)

2. Biczowanie

Uczestniczą w [sądzie nad Chrystusem] ci wszyscy, którzy zadają ból i cierpienie braciom swoim, ci, którzy walczą z tym, za co Chrystus umarł na krzyżu. Uczestniczą w nim ci wszyscy, którzy usiłują budować na kłamstwie, fałszu i półprawdach, którzy poniżają godność ludzką, godność dziecka Bożego, którzy zabierają współrodakom wartość tak bardzo szanowaną przez samego Boga - zabierają i ograniczają wolność. (33M)

3. Cierniem ukoronowanie

Był w historii dzień, w którym o godzinie trzeciej człowiek podniósł rękę, aby zadać śmierć swemu Bogu. (97M)

4. Dźwiganie krzyża

Zbyt wielka jest danina krwi, bólu, łez i poniewierki złożona u stóp Chrystusa, by nie powróciła od Boga jako dar prawdziwej wolności, sprawiedliwości i miłości. (22M)

5. Śmierć

Chociaż dłonie Chrystusa błogosławiły, niosły uzdrowienie, są przybite do drzewa. Chociaż Jego stopy zwiastowały dobrą nowinę, nie mogą iść, dokąd chcą. (...)
Jezu, połącz ze swoim krzyżem [wszystkie nasze krzyże], aby w zespoleniu z Tobą doprowadziły do (...) zmartwychwstania. (12C)

ŚRODA

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

[Nie możemy] utracić nadziei w zwycięstwo dobra, dobra, które czasami jest tak mało widoczne. Ale dobro nie potrzebuje wielkiego krzyżu, dobro, jak ziarno rzucone w ziemię, najpierw zapuszcza korzenie, by potem przebić się przez skorupę ziemi. Zło nie zwycięża, chociaż może czasami przez jakiś czas triumfować. (11C)

2. Wniebowstąpienie

Żyjemy tylko raz. Żaden dzień ani najmniejsza chwila nie powtarzają się, lecz zbliżają nas nieodwracalnie do ostatecznego celu. Poszczególne dni życia wyglądają tak wagoniki kolejki linowej, które z kopalni wychodzą albo puste, albo napełnione owocami ziemi. (87M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią. Prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość, prawdziwa kultura nie znosi łańcuchów. Umysłu ludzkiego nie da się skrępować. (20C)

4. Wniebowzięcie

Potrzeba nam odważnego upominania się dla narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzinnego. Nie można tworzyć dziejów bez dziejów, nie można zapominać o chrześcijańskiej drodze naszego narodu. (18C)

5. Ukoronowanie

Zamilknąć, gdy inni mówią.
Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą (110M).

CZWARTEK

Część światła

1. Chrzest

Sumienie raz obudzone łatwiej odróżni prawdę od zakłamania, łatwiej odróżni dobre ziarno od plew. (21C)

2. Kana

Jezus Chrystus przeszedł przez ziemię, czyniąc dobrze; dobroci tej doznały wielkie rzesze ludzkie, gdziekolwiek Jezus się pokazał. (10C)

3. Nauczenie

Ewangelia zmienia człowieka. (19M)
Cała działalność Jezusa Chrystusa zmierzała do tego, aby uświadomić ludziom, że do wolności zostali stworzeni, do wolności dzieci Bożych. Całym swoim życiem ziemskim Chrystus pomagał ludziom zrozumieć sens i wartość ludzkiego życia, sens i wartość cierpienia. (45M)

4. Tabor

Bóg nigdy nie zrezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją do Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę. Choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, choćbyś zatracił swoją godność i całkiem się zaprzedał, jeszcze masz czas. Zbierz się, ogarnij, dźwignij. Zacznij od nowa. Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga.
Spróbuj, bo życie jest tylko jedno. (74M)

5. Eucharystia

Naród polski, od ponad tysiąca lat zjednoczony z Chrystusem i Jego nauką, zawsze był wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. (...) Zawsze potrafił ofiarę życia i cierpienia łączyć z ofiarą Jezusa Chrystusa, aby dzięki temu zjednoczeniu nic nie zginęło, ale by stawało się odżywczą substancją dla przyszłych pokoleń. (23C)

PIĄTEK

Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

Sumienie jest - jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II - największą świętością, a „łamanie sumień jest gorsze od zadawania śmierci fizycznej, od zabijania”. Nawet Ty, Boże, nie łamiesz ludzkiego sumienia. (27M)

2. Biczowanie

Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają w głąb prawdziwej wolności. (46M).

3. Cierniem ukoronowanie

Warto spojrzeć w swoje sumienie i zapytać samego siebie, czy ja w czasie trudnego doświadczenia, bolesnego doświadczenia, (...) [pamiętam] o moich braciach cierpiących. (9C)

4. Dźwigania krzyża

Krzyżem jest brak wolności. Gdzie nie ma wolności, tam nie ma miłości, nie ma przyjaźni, zarówno między członkami rodziny, jak i w społeczności narodowej czy też między narodami.
Nie można miłować, czy żyć z kimś w przyjaźni pod przymusem. (35M)

5. Śmierć

Od chwili, gdy Chrystus podniósł śmierć na krzyżu, już nas nie może hańbić żadne cierpienie ani poniżenie. Hańba przechodzi na tych, którzy są jej przyczyną. (39M)

SOBOTA

Część radosna

1. Zwiastowanie

Są sprawy większe i jestem przekonany, że to, co robię jest słuszne. Dlatego jestem gotowy na wszystko. (15M)

2. Nawiedzenie

Tak trudno dzisiaj zachować własną godność człowieka, kiedy człowiek jest poniewierany, kiedy staje się narzędziem pracy, kiedy nie wszystko jest podporządkowane człowiekowi, ale człowieka stara się podporządkować wszystkiemu.
Musimy być silni Tobą, Jezu Chryste, aby nie dać uwieść się tym, którzy chcą budować naszą Ojczyznę na tym, co ziemskie, na tym, co przemijające. (11C)

3. Narodzenie

Jeżeli chcemy przeżyć prawdziwą radość Świąt Bożego Narodzenia, pozwólmy narodzić się w naszej duszy Bogu, który jest źródłem autentycznej, niekłamanej radości. (102M)

4. Ofiarowanie

Módl się w pracy i pracą, niech Chrystus będzie przy twoim warsztacie pracy. (17M)

5. Znalezienie

Przez krzyż Chrystusa wszyscy otrzymaliśmy wolność, staliśmy się dziećmi Bożymi. (7C)

NIEDZIELA

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

Grób nie jest nigdy kresem człowieka. Chrześcijaństwo jest pełne optymizmu i żywej wiary. Chrześcijaństwo pozwala zawsze patrzeć w przyszłość. Nawet poprzez grób. (13C)

2. Wniebowstąpienie

Ludzie, którzy zmęczeni do granic wytrzymałości, klęczeli na bruku, (...) zrozumieli, że są silni, że są mocni właśnie w tej jedności z Bogiem, z Kościołem. (18M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Jesteśmy za wielcy, by poddawać się pokusom, które niesie teraźniejszość. (105M)

4. Wniebowzięcie

Bóg jest zdolny wyprowadzić naród ku wolności, gdy lud jest wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie i gdy żyje wiarą, nadzieją, miłością, prawdą i solidarnością. (30M)

5. Ukoronowanie

Błogosławiona cisza. Nad amboną złoty krzyż. Od czasu do czasu wpadał promyk słońca i krzyż rozjaśniał się złotą, ciepłą poświatą. Potem następował mrok. (48Z)


Literatura
Ks. Jerzy Popiełuszko, Myśli wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Zapiski 1980-1984, Editions Spotkania, Paryż 1985.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Cena miłości Ojczyzny, 1984.

Skróty

(nr strony M) - Myśli wyszukane
(nr strony Z) - Zapiski...
(nr strony C) - Cena miłości

W: Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką, eSPe, Kraków 2010 (31-457 Kraków, ul. Meissnera 20).

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 2397/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r.
Ks. bp Jan Szkodoń, Wikariusz Generalny
Ks. Kazimierz Moskala, Notariusz
O. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB, Cenzor