M. Pawelec: Ks. Jerzego Popiełuszki studia na KUL

KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI STUDIA NA KUL

Kapłaństwo - Słowo Boże - Męczeństwo to byty elementy wypełniające istotę życia ks. Jerzego Popiełuszki. Kolejne etapy życia ks. Jerzego są powszechnie znane i przypominane przy okazji
październikowej rocznicy męczeńskiej śmierci.
Istnieje wiele publikacji, czy to w formie artykułów naukowych, popularnonaukowych i wręcz
hagiograficznych, czy też książek o dużej wartości historycznej opartych na solidnych badaniach źródłowych (m.in. E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004; Ksiądz Jerzy Popiełuszko: sługa Boży, patriota, męczennik 1947-1984, red. L. Sosnowski, Kraków 2004; Modlitwa za Polskę. Ksiądz Jerzy Popiełuszko we wspomnieniach bliskich. Szczecinek 2004; Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Cena wolności; M. Kindziuk, Ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków 2004). Uzupełnieniem tych licznych publikacji są filmy dokumentalne i fabularne, jak na przykład „Zabić księdza" na motywach życia ks. J. Popiełuszki w reżyserii Agnieszki Holland z Christopherom Lambertem w roli głównej, z 1989 r. oraz „Popiełuszko. Wolność jest w nas" w reżyserii Rafała Wilczyńskicgo z Adamem Woronowiczem w roli ks. Jerzego z 2009 r.

Sługa Boży ks. Jerzy Aleksander Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach koło Suchowoli, zmarł po 19 października 1984 r. pod Włocławkiem, Był synem ziemi podlaskiej, pracował jako kapłan archidiecezji warszawskiej w parafiach w Ząbkach. Aninie i Warszawie. Kapelan środowiska medycznego, a następnie kapelan NSZZ „Solidarność". Nieustraszony głosiciel prawdy i pokoju w imię Chrystusa. Ostatecznie, głęboko znienawidzony przez aparat represji Polski Ludowej, ofiarował własne życie jako najcenniejszy dar dla narodu i Kościoła w Polsce.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko w swym krótkim życiu miał jeszcze jeden, nieznany epizod, a mianowicie studia w Studium Pastoralnym Instytutu Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego KUL w latach akademickich 1974/1975 - 1975/1976. Były to dwuletnie, zaoczne studia typu uzupełniającego dla kapłanów pracujących w duszpasterstwie i stanowiły formę uzupełnienia nauki po seminariach duchownych.
Studium Pastoralne KUL działało w latach 1969-1984, zajęcia odbywały się raz w tygodniu (wtorek): 5 godz. wykładów ogólnych, 2 godz. wykładów specjalistycznych oraz wybrane seminarium magisterskie. Zajęcia były prowadzone wspólnie dla księży I i II roku, dlatego też w programach obydwu lat przemieszano wykłady ogólne ze specjalistycznymi. Co roku wykładany
był tylko jeden kurs: „A" lub „B". Jedni księża - studenci zaczynali studia od kursu „A", drudzy, w następnym roku, od kursu „B". Po ukończeniu studium i złożeniu egzaminów otrzymywali absolutorium, a po ewentualnym napisaniu i przyjęciu pracy na wybranym seminarium - dyplom magistra teologii.

Celem Studium było przygotowanie duszpasterzy oraz doskonalenie metod pracy duszpasterskiej księży już pracujących: prowadzenia wspólnot służby liturgicznej, spotkań biblijnych i modlitewnych, rekolekcji środowisk neokatechumenalnych i oazowych, zespołów ewangelizacyjnych i kręgów rodzinnych oraz pielgrzymek. W najszerszym i najgłębszym sensie kształtowano parafialne i diecezjalne duszpasterstwo małych grup świeckich wyrastających ze służby liturgicznej o charakterze formacyjnym i apostolskim.

6 września 1974 r. ks. Jerzy Popiełuszko uzyskał zgodę Kurii Metropolitarnej Warszawskiej i skierowanie na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 17 września 1974 r. ks. Jerzy złożył stosowne dokumenty w dziekanacie Wydziału Teologicznego. Wśród powyższych dokumentów były: świadectwo dojrzałości w oryginale, odpis aktu urodzenia, powyższe skierowanie z Kurii oraz kwestionariusz - wszystkie dokumenty są zachowane w zasobie Archiwum Uniwersyteckiego. W kwestionariuszu w miejscu przeznaczonym na życiorys, napisał następującą motywację podjęcia studiów „...Obecnie chcę pogłębić niektóre zagadnienia współczesnej teologii i dlatego proszę o przyjęcie mnie na dwuletnie Studium Pastoralne przy KUL". 8 października 1974 r. złożył w dziekanacie kartę ewidencyjną i został wpisany w poczet studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W grupie 82 księży przyjętych na I rok Studium w roku akademickim 1974/75 było 11 kapłanów z archidiecezji warszawskiej.
W roku akademickim 1974/75 ks. J. Popiełuszko zaliczył I semestr i uzyskał wpis na semestr kolejny. Rozpoczął sesję letnią, ale z powodów zdrowotnych musiał ją przerwać. Według orzeczenia lekarskiego dr. Kazimierza Tkaczyka z Instytutu Gruźlicy z Warszawy zapadł na ciężkie niedokrwienie niedobarwliwe (zaświadczenie z 25 kwietnia 1975 r.) Z tego też
powodu poprosił dziekana Wydziału ks. prof. Piotra Porębę o możliwość przesunięcia pozostałych egzaminów na sesję jesienną (podanie z dnia 10 czerwca 1975 r.), lecz ostatecznie, nie czując się na siłach, poprosił o umożliwienie powtarzania I roku. W odpowiedzi dziekan polecił ks. Jerzemu kontynuować Studium i uzupełnić II semestr I roku w ramach II roku Studium
w roku akademickim 1975/76 (podanie z dnia 7 października 1975 r.).
W okresie odbywania studiów ks. Popiełuszko uczęszczał na zajęcia m.in. u takich wykładowców, jak: ks. dr Franciszek Blachnicki - wstęp do teologii pastoralnej, ks. prof. Romuald Rak — duszpasterstwo parafialne, ks. prof. Adam Szafrański - podmiot duszpasterstwa oraz funkcje urzeczywistniania Kościoła, ks. prof. Józef Kudasiewicz - seminarium magisterskie, ks. Franciszek Pełka - socjologia katolicyzmu.

28 października 1975 r. ks. J. Popiełuszko złożył w dziekanacie kartę ewidencyjną, wymaganą przy zapisie na nowy rok i został wpisany na rok akademicki 1975/76. W tym miejscu ślad w dokumentacji archiwalnej się urywa. Prawdopodobnie ks. Jerzy nie pojawiał się już na wtorkowych zajęciach. Przyczyna zapewne tkwiła w problemach zdrowotnych oraz w zmianie miejsca posługi duszpasterskiej z parafii p.w. Św. Trójcy w Ząbkach na parafię p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie.

Marek Pawelec
Archiwum Uniwersyteckie