Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką (2)

Tydzień drugi

PRAWDA

Chrystus potrzebny jest nam dzisiaj szczególnie, abyśmy nie utracili prawdy, miłości, dobroci. (...) Pielęgnujmy więc w życiu naszym i naszych rodzin Ewangelię Jezusa Chrystusa. (60M)

PONIEDZIAŁEK

Część radosna

1. Zwiastowanie

Jak wiele potrafisz, Boże, zdziałać przez tak niegodne jak ja stworzenie.
Dzięki Ci, Panie, że mną się posługujesz. (20M)

2. Nawiedzenie

Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji.
Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. (41M)

3. Narodzenie

Jesteśmy powołani do prawdy. Jesteśmy powołani do świadczenie o prawdzie swoim życiem. Bądźmy więc wierni prawdzie. (43M)

4. Ofiarowanie

Postawmy życie w prawdzie na pierwszym miejscu, jeśli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią.
Słowa prawdy, życie w prawdzie może kosztować, jest czasem ryzykowne. (47M)

5. Znalezienie

Nie sprzedawajmy swoich ideałów za miskę soczewicy. Nie sprzedawaj swoich ideałów, kupcząc twoim bratem. O d nas wszystkich zależy, od naszego życia w prawdzie na co dzień, jak szybko nadejdzie czas, gdy będziemy solidnie i z miłością dzielić nasz chleb powszedni. (47M)

WTOREK
Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

Prawda łączy się zawsze z miłością, a miłość kosztuje. Miłość prawdziwa jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda, która nic nie kosztuje, jest kłamstwem. (76M)

2. Biczowanie

Jezus Chrystus jest naszym Bratem w ludzkiej niedoli. Daje nam przykład, jak z każdego upadku trzeba rychło się dźwigać. Daje przykład, że nic można tracić ufności, nie można tracić nadziei. (8C)

3. Cierniem ukoronowanie

Chrystus dźwigający się z kolejnego upadku na drodze krzyżowej pokazuje nam, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Chrystus powstał z najgłębszego upadku. (...) To, co dobre, to, co szlachetne, to, co było budowane na Bogu przez modlitwę, przez poświęcenie, przez trud, przez odwagę, chociaż może być oplwane dzisiaj, chociaż może być przysypane warstwą brudu, zła - odrodzi się. (11C)

4. Dźwiganie krzyża

Krzyż to brak prawdy. Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne, nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy. (34M)

5. Śmierć

Przy krzyżu spotkały się dwie największe miłości, prawdziwej Matki i prawdziwego Syna. (37M)

ŚRODA
Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

W Osobie Jezusa Chrystusa paradoks życia i śmierci zostaje rozwiązany. Bo oto Chrystus cierpiał, umarł, a jednak nie został zapomniany, gdyż zmartwychwstając, przezwyciężył nie tylko własną śmierć, lecz i nam zapewnił wieczną, szczęśliwą egzystencję. (104M)

2. Wniebowstąpienie

Nasza niewola w zasadzie polega na tym, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu.
Odważne głoszenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. (41M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Gotowość chrześcijańska, czuwanie chrześcijańskie, to zdolność rozpoznawania w wydarzeniach dnia codziennego Bożej obecności. (105M)

4. Wniebowzięcie

Ludzie współcześni uciekają w hałas, boją się ciszy. Dlatego potrzebny jest nam czas oczyszczenia siebie tak, byśmy stali się listami, z których będzie można odczytać obraz Boga, pełnego dobroci, wyrozumiałości i miłości. (88M)

5. Ukoronowanie

My, chrześcijanie, tak łatwo zapominamy, kim jesteśmy. Pamiętamy dobrze o swym pochodzeniu, o wykształceniu, o swoim stanowisku w hierarchii społecznej.
Tak łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, że jest się dzieckiem Bożym, bo za to nie liczą się punkty w ocenie tego świata. (98M)

CZWARTEK

Część światła

1. Chrzest

W naszych domach zawieszamy krzyże - znaki wiary Chrystusowej - i wierzymy w ich zwycięstwo nad śmiercią. Tę wiarę przekazali nam nasi ojcowie, więc i my powinniśmy ją nieść dalej. To naszej zadanie misyjne. (35M)

2. Kana

Swe obowiązki tylko wtedy traktujemy odpowiedzialnie, gdy traktujemy je jako służbę wobec najbliższych, ale też wobec narodu i świata. (58M)

3. Nauczanie

Mówienie prawdy w Kościele powoduje, że ludzie nabierają do mnie zaufania, bo wypowiadam to, co oni czują i myślą. (14 M)

4. Tabor

Siłą Piotra była wiara w Chrystusa, a nie w siebie. Bez Chrystusa byłby on zaledwie miernym rybakiem.
Opoką właściwą, niewidzialną i niezwyciężoną jest i pozostaje Chrystus. (107M)

5. Eucharystia

Dzieje Chrystusa urwały się, lecz się nie zakończyły. On trwa pośród nas i w nas. Wystarczy tajemnica miłości zawarta we Mszy świętej. (108M)

PIĄTEK

Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

Krzyż został przepojony Boską, bezgraniczną miłością i kiedy dotyka nas, musimy pamiętać, aby przyjmować krzyż z miłością. To recepta prawdziwie od Boga pochodząca. (36M)

2. Biczowanie

Nie walcz przemocą. Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najwytrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. (43M)

3. Cierniem ukoronowanie

Mamy prawo usuwać cierpienie, ale nie wolno nam zapominać o jego wartości. (36M)

4. Dźwiganie krzyża

Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności. (41M)

5. Śmierć

Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, wbrew założeniom tych, którzy na śmierć Go skazali, nie była klęską, ale zwycięstwem. Krew Chrystusa przelana na krzyżu stała się źródłem zbawienia. Otworzyła ludzkości powrót do domu Ojca w królestwie niebieskim. Królestwie prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Obowiązek budowania królestwa opartego na tych właśnie zasadach, Jezus Chrystus nałożył na wszystkich, którzy zawarli z Nim przymierze poprzez sakrament chrztu świętego. (23C)

SOBOTA

Część radosna

1. Zwiastowanie

Na ile naszym postępowaniem nie zatrzaskujemy drzwi naszych serc przed Chrystusem? Na ile szukamy Boga w naszej codzienności? (59M)

2. Nawiedzenie

Tylko tyle będzie wart nasz wysiłek, na ile przyczyni się do rozwoju osobowości, na ile dzięki rozumowi, woli i sercu będziemy zbliżali się do ludzi. (87M)

3. Narodzenie

Trzeba przygotować w duszy miejsce narodzenia Boga. Trzeba zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w samych siebie. (100M)

4. Ofiarowanie

Bóg zawsze odpowiada dobrocią. A my? Próbujmy nieść Boga w swoje środowisko. Przetwarzajmy zło w dobro i owego dobra rozsiewajmy wokół siebie jak najwięcej. (105M)

5. Znalezienie

Dla Boga każdy człowiek bez wyjątku jest skarbem drogocennym, bo w każdym człowieku odkrywamy element Boży - duszę nieśmiertelną. (106M)

NIEDZIELA

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

Największą siłą Ewangelii jest zawarty w niej osobisty przykład. Chrystus głosił prawdę i za prawdę umarł. Chrześcijanin to człowiek, który postępuje na Jezusowy wzór. I niczego nie udaje. (108M)

2. Wniebowstąpienia

Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. (42M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. (110M)

4. Wniebowzięcie

Światłość - oto wyrażenie prawdy o Bogu, prawdy o nas i o naszym rodowodzie, który idzie jakby równolegle do rodowodu Jezusa, sięga samego Boga, bo przecież zwracamy się do Boga jako do Ojca. (96M)

5. Ukoronowanie

Prawda wiary o przeznaczeniu człowieka do życia wiecznego łączy się w naszej świadomości z prawdą o sprawiedliwości Boga, który za dobre życie wynagradza, a za złe każe. (99M)


Literatura
Ks. Jerzy Popiełuszko, Myśli wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Zapiski 1980-1984, Editions Spotkania, Paryż 1985.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Cena miłości Ojczyzny, 1984.

Skróty

(nr strony M) - Myśli wyszukane
(nr strony Z) - Zapiski...
(nr strony C) - Cena miłości

W: Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką, eSPe, Kraków 2010 (31-457 Kraków, ul. Meissnera 20).

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 2397/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r.
Ks. bp Jan Szkodoń, Wikariusz Generalny
Ks. Kazimierz Moskala, Notariusz
O. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB, Cenzor