Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką (5)

Tydzień piąty

OJCZYZNA

Jezus Chrystus, chociaż był posłany do całego świata, aby nieść Dobrą Nowinę dla wszystkich ludów i narodów, to jednak miał swoją ziemską Ojczyznę. Ojczyznę, która miała swoje dzieje, swoją historię, religię i kulturę. Podporządkował się niektórym słusznym prawom w Ojczyźnie, chociaż żadne Go, jako Boga, nie obowiązywały. Chciał Chrystus przez to wszystko podkreślić, jak ważna dla każdego człowieka jest świadomość posiadania własnej Ojczyzny. (17C)

PONIEDZIAŁEK

Część radosna

1. Zwiastowanie

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Matki. Matki, która wszystko zrozumie, która otrze wszelką łzę i ukoi wszelki ból, która nie pozwoli utracić nadziei. (29M)

2. Nawiedzenie

Nie chcemy na nikogo ciskać gromów, ale niech nam będzie wolno kochać Ojczyznę i za nią się modlić. (40M)

3. Narodzenie

Pokój Bóg powierzył ludziom w noc Bożego Narodzenia. Pokój na ziemi. Pokój ludzkich serc i sumień.
Pokój to dobro, za którym dzisiaj najbardziej tęskni ludzkość. (102M)

4. Ofiarowanie

Naród zjednoczony z Bogiem i braćmi zdolny jest wiele dokonać. (26M)

5. Znalezienie

Polak miłujący Boga i Ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem. (45M)

WTOREK

Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

Lepiej jest cierpieć z gorliwości o sprawy Boże, niż uzyskać pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła. (...) Kto chce wiele uczynić dla swoje Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi z Bogiem współdziałać. (29C)

2. Biczowanie

Ten naród udowodnił, że kolana zgina tylko przed Bogiem. I dlatego wierzymy, że upomni się o niego sam Bóg. (27M)

3. Cierniem ukoronowanie

Cierpienia narodu przynoszą owoce. Na bratniej krwi i bólu wyrasta nowych ludzi plemię, ludzi mądrzejszych o doświadczenia minionych lat. (26M)

4. Dźwiganie krzyża

Nie ma Kościoła bez krzyża, nie ma ofiary, uświęcenia i służby bez krzyża. Nie ma trwania i zwycięstwa bez krzyża. Każdy, kto w słusznej sprawie zwycięża, zwycięża przez krzyż i w krzyżu. (40M)

5. Śmierć

W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał. (32M)

ŚRODA

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

Tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla przyszłości. (...) Tylko naród, który na zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość. (19C)

2. Wniebowstąpienie

Zasadniczą sprawą dla wyzwolenia człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia. (...) Jeśli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. (42M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

My, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, mamy wydawać owoce królestwa Bożego. Owocami naszymi ma być życie w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Jeżeli nie czujemy się odpowiedzialni za te wartości w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym, nie zasługujemy na miano dobrych chrześcijan. (60M)

2. Wniebowzięcie

Nie jesteśmy narodem tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce nagromadzone przez całe tysiąclecie. (30M)

5. Ukoronowanie

Matką dla nas jest Kościół Chrystusowy. Spotkania z nim to ciągłe dolewanie oliwy do lampki naszego życia duchowego, to ciągła dbałość o to, byśmy byli wartościową solą ziemi, byśmy swym postępowaniem oświetlali drogi życia, które - czy chcemy tego, czy nie chcemy, czy myślimy o tym, czy nie myślimy - prowadzą do spotkania w Bogu. (107M)

CZWARTEK

Część światła

1. Chrzest

Nie chcemy Polski, która nic nie kosztuje. (27M)

2. Kana

Tak bardzo chcielibyśmy pracować na Twoją, Boże, chwałę i pomyślność ludzi. Tak bardzo chcielibyśmy w pokoju budować Twoje królestwo na ziemi, naszej umęczonej polskiej ziemi. (22M)

3. Nauczanie

Życie ludzkie i życie narodu jest jak gleba: gdy rzuca się w nią plewy, zbiera się chwasty, a gdy rzuca się ziarno prawdy, miłości, poszanowania ludzkiej godności, zbiera się plon, i to plon obfity. (70M)

4. Tabor

Pomimo bolesnych doświadczeń naród ciągle jeszcze gotowy jest do ofiarnej pracy dla dobra swojej Ojczyzny. Nie można mówić o wspólnym budowaniu domu ojczystego, kiedy nie są szanowane ludzkie prawa i poniżana jest ludzka godność.

5. Eucharystia

Msza święta jest najdoskonalszą formą modlitwy, którą zanosi lud wierny do Boga - Ojca ludów i narodów. Przez naszą modlitwę chcemy służyć Bogu i ludziom. Chcemy Boga włączać w trudne i bolesne sprawy naszej Ojczyzny. (48M)

PIĄTEK

Część bolesna

1. Modlitwa w Ogrójcu

I tak jak Chrystus nie zawrócił z drogi krzyżowej, ale szedł aż do zwycięskiego końca, tak i naród nasz, umocniony przez Chrystusa, nie zrezygnuje, choćby do zmartwychwstania miał iść na kolanach zbolałych od wysiłku. (39M)

2. Biczowanie

Biada Kainom, którzy krew bratnią, krew niewinnego Abla przelewają. Bo krew Abla wołać będzie o sprawiedliwość do samego Boga! (75M)

3. Cierniem ukoronowanie

Ty, Jezu, już jako dziecko cierpiałeś, kiedy musiałeś z rodzicami uciekać z ojczyzny przed siepaczami Heroda. Ty, Jezu, znasz bóle i niepokoje wszystkich dziecięcych osieroconych serc. Dlatego wierzymy, że cierpienia dzieci i cierpienia całego narodu muszą przynieść właściwe owoce. (28M)

4. Dźwiganie krzyża

Chrystusa na krzyżu zabijają Jego rodacy, w Jego kraju. Jak wiele można by wymienić tych spraw, które są krzyżem narodu, krzyżem naszej Ojczyzny. Największym krzyżem jest brak poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej, bo z niego rodzą się inne. (34M)

5. Śmierć

Śmierć krzyżową wymyślili Fenicjanie dla ludzi najbardziej pogardzanych, dla ludzi niemających żadnych praw, dla niewolników. Może gdyby Chrystus zginął od kamieni, umarłby tylko jako jeden z Żydów. Gdyby położył głowę pod miecz, umarłby jako Rzymianin.
Ale umierając jako niewolnik, na krzyżu, stał się bratem całej ludzkości, bo śmierć niewolników była śmiercią ludzi różnych narodowości. (31M)

SOBOTA

Część radosna

1. Zwiastowanie

Prawdą jest, że człowiek to koronne stworzenie Boga i nie może być podporządkowany celom niezgodnym ze swym ostatecznym przeznaczeniem do życia wiecznego z Bogiem. (63M)

2. Nawiedzenie

Człowiek dzisiejszy jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły. (39M)

3. Narodzenie

Niestety, prawdziwe dary są trudne do przyjęcia: dziecko to Boży dar, dlatego tak trudno go przyjąć. (92M)

4. Ofiarowania

Nie mogę (...) zaprzestać tej działalności, która jest służbą Kościołowi i Ojczyźnie. (18M)

5. Znalezienie

Ty wiesz, Matko, że narodem, który tyle wycierpiał w swojej historii, który tyle odniósł zwycięstw, który wniósł tak wielki wkład do kultury Europy i świata, który wydał i wydaje tylu wspaniałych ludzi, który w końcu dał światu papieża, papieża, który ten świat zadziwia, takim narodem - żadnym narodem - poniewierać nie wolno. (26M)

NIEDZIELA

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie

Do zmartwychwstania idzie się przez krzyż. Potrzeba nam silnej wiary i nadziei, aby zmartwychwstać. (38M)

2. Wniebowstąpienie

Dłonie nadziei podaje człowiekowi dopiero Chrystus, ale nie słowem, tylko konkretnym czynem, pozostając zakryty. Ukazuje On, że śmierć może zostać pokonana, ale tylko w Bogu. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją i zalążkiem spotkania w domu Ojca. (110M)

3. Zesłanie Ducha Świętego

Musimy wyciszyć się i pozwolić Bogu mówić, musimy, choć na krótki czas, odsunąć od siebie zakłócenia z szarej codzienności, aby móc z Bogiem rozmawiać. (94M)

4. Wniebowzięcie

Tak jak każdy z nas, Jezus wyszedł nagi z łona swej Matki i nagi wraca do ziemi. To, co z życia naszego zbieramy, jest znikome w porównaniu z tym, co w życiu posiadamy.
Trzeba przez życie przejść bogatym na duszy. Trzeba przez życie przejść tak, aby przed Bogiem nie stanąć z pustymi rękoma, by nie stanąć przed Bogiem z życiem zmarnowanym. (...)
Człowiek wtedy jest człowiekiem, gdy nie zapomina, że jest dzieckiem samego Boga i że stoi w kolejce do domu Ojca. I w domu tym nie może znaleźć się z rękoma pustymi. (11C)

5. Ukoronowanie

Maryja wkroczyła w dzieje naszego narodu od samego początku, od chwili, kiedy naród przyjął chrzest, od chwili, kiedy zaczęła się kształtować Polska jako naród. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w najtrudniejszych chwilach naszej historii Maryja szła z narodem i zwyciężała. (8C).

Literatura
Ks. Jerzy Popiełuszko, Myśli wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Zapiski 1980-1984, Editions Spotkania, Paryż 1985.
Ks. Jerzy Popiełuszko, Cena miłości Ojczyzny, 1984.

Skróty

(nr strony M) - Myśli wyszukane
(nr strony Z) - Zapiski...
(nr strony C) - Cena miłości

W: Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką, eSPe, Kraków 2010 (31-457 Kraków, ul. Meissnera 20).

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 2397/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r.
Ks. bp Jan Szkodoń, Wikariusz Generalny
Ks. Kazimierz Moskala, Notariusz
O. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB, Cenzor