Nowenna z bł. Ks. Jerzym Popiełuszko

Dzień l

Modlitwa w intencji Kościoła Świętego

Za prawdę Ewangelii odpowiedzialni są następcy Apostołów, razem z papieżem, ale także wszyscy chrześcijanie są wezwani, by wziąć na siebie część tej odpowiedzialności. Każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia.

Benedykt XVI, Warszawa, 26 maja 2006 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się w intencji Kościoła Świętego - papieża, wszystkich biskupów i kapłanów, siostry zakonne i cały Lud Boży. Prośmy, aby Kościół Święty z odwagą i miłością służył Prawdzie, a głosząc i wypełniając Słowo Boże, był dla świata czytelnym znakiem Ewangelii Chrystusa.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece. Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)


Dzień 2

Modlitwa w intencji Ojczyzny

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście cale to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Jan Paweł II, Kraków, 10.06.1979 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za naszą Ojczyznę, aby - traktowana jako dobro wspólne - otaczana była przez nas wszystkich odpowiedzialną troską. Prośmy, aby zapanował w niej duch zgody i solidarności, wzajemne zrozumienie i uczciwość, a wierność Bożym Przykazaniom przyczyniała się do poszanowania praw każdego człowieka.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego, Amen.
Bł. Ks. Jerzy Popiehiszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiehiszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)


Dzień 3

Modlitwa dziękczynna za dar Opatrzności Bożej

„Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu." (KKK321).
„ Wszystko zaś, co Bóg stworzył, zachowuje swoją Opatrznością i wszystkim rządzi," (KKK302).

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się o postawę wdzięczności za dar Bożej Opatrzności. Módlmy się, aby budowana przez nas Świątynia Opatrzności Bożej stawała się znakiem ludzkiej solidarności i wyrazem wdzięczności Panu Bogu za dar wolności, za Jana Pawła H, za Ks. Kard. Stefana Wyszyńskłego, Prymasa Tysiąclecia oraz za opiekę nad każdym za nas.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece. Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego. Amen.
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)


Dzień 4

Modlitwa w intencji pokoju

Jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła krępujące serca przeciwników. Miłość do tych, którzy nas skrzywdzili, może przemienić nawet pole bitwy w miejsce solidarnej współpracy. Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post, 2001 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się o pokój na świecie, abyśmy, umocnieni łaską sakramentów świętych, potrafili odnajdywać pokój w naszych sercach przez przebaczenie, miłosierdzie i pojednanie, przyczyniając się do budowania pokoju w rodzinach, w społeczeństwie, na świecie.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego, Amen.
Bł. Ks. Jerzy Popieluszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)Dzień 5

Modlitwa w intencji rodzin


Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10.

W sercu każdego człowieka jest pragnienie domu. (...). To tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca.Benedykt XVI, Kraków, 27 maja 2006 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za rodziny, pierwsze i najważniejsze środowisko wzrostu i rozwoju osoby ludzkiej, aby budowane zgodnie z odwiecznym planem i zamierzeniem Bożym, czerpały obficie ze Źródła Życia, stając się prawdziwymi sanktuariami Życia i Miłości.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego, Amen.
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — mód] się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)Dzień 6

Modlitwa w intencji dzieci i młodzieży


Jan Paweł II powiedział: "Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnego świadectwa". Proszę was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Przekazujcie wiarę dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii.

Benedykt XVI, Warszawa, 26 maja 2006 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za dzieci i młodzież, będących wiosną i nadzieją Kościoła, aby spotykając na swojej drodze życia prawdziwych mistrzów i przewodników pomagających im odkryć i zachwycić się najwyższymi wartościami - wiarą, nadzieją i miłością, osiągali pełnię dojrzałości osobowej i chrześcijańskiej.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego, Amen.
Bł. Ks. Jerzy Popietuszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas. Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bl. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popieiuszki
(załączona na końcu)Dzień 7

Modlitwa w intencji wspólnot, stowarzyszeń i środowisk pracy


Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą Mądrość ewangeliczną, zaczerpniętą z dzieł wielkich świętych i sprawdzoną we własnym życiu, trzeba nieść w sposób dojrzały w świat kultury i pracy, w świat mediów i polityki, w świat życia rodzinnego i społecznego.
Benedykt XVI, Jasna Góra, 26 maja 2006 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za członków wspólnot, stowarzyszeń i ruchów katolickich, aby - poprzez dar bezinteresownej miłości i ofiarnej służby drugiemu człowiekowi - stawali się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii.
Módlmy się, aby trud włożony w wykonywanie codziennych obowiązków przynosił obfite owoce dobra wspólnego, a sprawiedliwy ich podział przyczyniał się do wzrostu solidarności społecznej.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego, Amen.
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)


Dzień 8

Modlitwa w intencji cierpiących i potrzebujących pomocy


Stajemy przed dwiema tajemnicami: ludzkiego cierpienia i Bożego miłosierdzia. Kiedy staramy sieje zgłębić w świetle wiary, widzimy, że istnieje między nimi harmonia, dzięki tajemnicy krzyża Chrystusa. Jak powiedział Jan Paweł II, krzyż „stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem (...), jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka."

Benedykt XVI, Łagiewniki, 27 maja 2006 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za wszystkich potrzebujących pomocy - starszych, opuszczonych, samotnych, cierpiących, umierających, aby potrafili złączyć swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa znajdując w swoim otoczeniu pomoc, oparcie, pociechę i miłość. Módlmy się za tych, którzy utracili wiarę, aby świadectwo naszego życia pomogło im odnaleźć drogę do Boga.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego. Amen.
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)Dzień 9

Modlitwa w intencji zmarłych


Stajemy przed dwiema tajemnicami: ludzkiego cierpienia i Bożego.
Modląc się za zmarłych przekraczamy niejako granicę ich nieobecności, której znakiem jest zimny grób i łączymy się z nimi tą wiarą, która prowadzi nas do domu Ojca. I temu Ojcu powtarzamy wraz z autorem Księgi Mądrości: "Panie, wszystko jest w Twojej mocy, a Ty miłujesz wszystko, co stworzyłeś (...). Miłujesz człowieka, którego stworzyłeś na Twój obraz i odkupiłeś przez Krew Twojego Syna.


Jan Paweł II, Watykan, 2 listopada 1980 r.

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za wszystkich zmarłych, bliskich z naszych rodzin, tych, którzy oddali swe życie w obronie wolności i wiary, godności ludzkiej, aby Miłosierny Bóg wprowadził ich do Swego Królestwa.

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania ł mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie prośby ludu swego, Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem
i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi,
którzy cierpią najbardziej:
Matko oszukanych — módl się za nami
Matko zdradzonych — módl się za nami
Matko przerażonych — módl się za nami
Matko prawdomównych — módl się za nami
Matko nieprzekupnych — módl się za nami
Matko osieroconych — módl się za nami
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
Matko matek płaczących — módl się za nami
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty)

Litania do Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
(załączona na końcu)


LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

Kyrie eleison, Chryste eleison.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Męczenniku, módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.
Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami.
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami.
Pragnący naśladować świętych, módl się za nami.
Wierny głosowi powołania, módl się za nami.
Apostole godności człowieka, módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.
Okrutnie umęczony, módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj
nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz. Panie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Za wiedzą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 23.11.2010, nr 4804/D/2010

Towarzystwo Uniwersyteckie FIDES ET RATIO
www.fidesetratio.org.pl

Druk: "Inicjatywa Praska" Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej DW-P
04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196
e-mail: inicjatywa@akdwp.pl